• HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  van korfbalvereniging “De Corridor”
   
  NAAM EN ZETEL
  ARTIKEL 1
  De vereniging is genaamd D.K.V.  “DE CORRIDOR”.
  Zij is gevestigd te Son en Breugel.
  De kleuren van de vereniging zijn groen-wit.
  De kleur van het uniform is witte rok en groen shirt.
   
  CONTRIBUTIE
  ARTIKEL 2
  Leden: competitieleden per 1 oktober van het verbondsjaar:
  Seniorenleden: 19 jaar en ouder
  Spelende recreanten
  Niet spelende recreanten/midweek
  Juniorleden: 15 t/m 18 jaar
  Aspirantleden: 11 t/m 15 jaar
  Pupillenleden: 7 t/m 11 jaar
  Welpenleden: jonger dan 7 jaar
  Rustende leden
  De hoogte van de contributie zal zijn zoals vastgesteld in de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering.
  Begunstigers: dit zijn personen, organisaties, bedrijven enz., die de vereniging jaarlijks steunen met een bedrag van tenminste € 2,50.
  Donateurs: dit zijn personen die vrijwillig incidenteel een geldelijke bijdrage leveren.
   
  LIDMAATSCHAP
  ARTIKEL 3
  Door toetreding verplicht het lid zich de eerst daarop volgende competitie geheel uit te spelen.
  Zij is verplicht zich aan de statuten en de reglementen van de vereniging te houden.
  Uitzonderingen op lid 1 van dit artikel worden door het bestuur afzonderlijk beoordeeld.
   
  BESTUUR
  ARTIKEL 4
  Het bestuur wordt tenminste gevormd door 3 personen, te weten: voorzitter (ster), secretaris (resse), penningmeester (resse).
  De voorzitter (ster) heeft de algemene leiding.
  Hij (zij) draagt in het bijzonder zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere voorschriften.
  Hij (zij) leidt de vergaderingen en beraadslagingen.
  De secretaris (resse) voert de briefwisseling, maakt de verslagen van de vergaderingen en verzorgt verder de voor een goede gang van zaken benodigde administratie.
  De penningmeester (resse) beheert de kasmiddelen. Hij (zij) draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van de ontvangsten en uitgaven van de vereniging, zodat te allen tijde het saldo aanstonds kan worden gekend.
  De penningmeester (resse) is persoonlijk verantwoordelijk voor alle baten welke hij (zij) onder zijn (haar) beheer heeft, tenzij hij (zij) overmacht kan bewijzen.
  De penningmeester (resse) doet uitsluitend betaling op grond van en onder overlegging van een behoorlijk bewijsstuk van het verkregen recht van de schuldeiser. Belangrijke betalingen worden eerst aan de bestuursvergadering voorgelegd.
  De secretaris (resse) en de penningmeester (resse) brengen hun verslag uit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  Het bestuur is voor al haar daden, de vereniging betreffende, verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. Voorzitter (ster) en secretaris (resse) treden namens de vereniging in en buiten rechten.
   
  SAMENSTELLING BESTUUR
  ARTIKEL 5
  Het bestuur wordt gekozen op de algemene ledenvergadering. De voorzitter(ster) wordt in functie gekozen, de andere functies worden door de andere bestuursleden verder onderling verdeeld. Als vice-voorzitter(ster) fungeert bij afwezigheid van de penningmeester (resse) de secretaris(resse).
  Volgens rooster treedt elk jaar tenminste een bestuurslid af.
  De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris (resse) van de vereniging.
  De kandidaatstelling kan tot aan de algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden.
  Bij de kandidaatstelling dient een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat te zijn gevoegd, indien de kandidaat niet op de vergadering aanwezig is.
  De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om deze termijn twee maal te verlengen.
   
  ARTIKEL 6
  Het bestuur heeft de algemene leiding van de D.K.V. “De Corridor” en verricht alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien.
  De voorzitter (ster) is met de dagelijkse gang van zaken in de vereniging belast, draagt zorg voor de afwikkeling van de lopende zaken en van die zaken waarvan de afdoening geen uitstel gedoogt.
   
  VERGADERINGEN
  ARTIKEL 7
  Jaarlijks wordt tenminste eenmaal een algemene ledenvergadering gehouden.
  Dag, tijd en plaats worden door het bestuur bepaald.
  Het bestuur stelt de agenda samen.
  De leden worden ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht.
  Op de vergadering, genoemd in lid 1 van dit artikel, hebben toegang: alle (niet geschorste) gewone leden, rustende leden, alsmede eventuele ereleden. Over de toelating van anderen beslist het bestuur.
  Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit nodig acht, in principe 1 keer per maand.
   
  STEMRECHT
  ARTIKEL 8
  Op een algemene ledenvergadering hebben stemrecht (geldt ook voor buitengewone ledenvergaderingen): de gewone leden ieder met een stem, de rustende leden die tevens bestuurslid zijn met ieder een stem, ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn, de bestuursleden ieder met een stem.
  Op een bestuursvergadering hebben alleen de bestuursleden stemrecht, de meerderheid is beslissend. Bij een gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter(ster) dubbel. Bij stemming moet tweederde deel van het aantal bestuursleden minimaal aanwezig zijn.
   
  ARTIKEL 9
  Ongeldig zijn stembiljetten die:
  Niet door of namens het bestuur zijn uitgereikt.
  Niet of onleesbaar zijn ingevuld.
  Ondertekend zijn.
  Meer namen bevatten dan er personen gekozen moeten worden.
  De naam van de bedoelde persoon of personen of het woord voor of tegen niet duidelijk vermelden.
  Waarop toevoegingen voorkomen.
  Waarop dezelfde naam meer dan eenmaal voorkomt.
  Waarop de naam van een niet-kandidaat voorkomt.
   
  COMMISSIES
  ARTIKEL 10
  Het bestuur kan commissies benoemen van blijvende en tijdelijke aard. Het bestuur regelt de taak en de bevoegdheden van deze commissies.
  Een door de algemene ledenvergadering te benoemen commissie, bestaande uit tenminste twee leden die geen bestuursleden mogen zijn, onderzoekt de financiële jaarstukken en brengt van het onderzoek verslag uit in de algemene ledenvergadering. De kascommissie kan zich zo nodig door een deskundige doen bijstaan.
   
  GELDMIDDELEN
  ARTIKEL 11
  Het financiële beleid wordt gevoerd door het bestuur.
  Het financiële beheer wordt gevoerd door de penningmeester (resse).
  De penningmeester(resse) is voor het beheer verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
  Hij (zij) legt daartoe jaarlijks voor:een begroting,
  een balans,
  een staat van baten en lasten.
  De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de hoogte vast van de contributies van de aangesloten leden.
   
  ALGEMENE BEPALINGEN WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN
   
  1. TRAININGEN
  Wekelijks worden er een of meer trainingen gevolgd op een nader door de trainer (ster) en bestuur aan te geven tijdstip en plaats.
  De speelsters dienen 5 minuten voor de aanvang van de training gereed te staan.
  Bij het herhaaldelijk niet verschijnen op trainingen zonder geldige redenen kunnen door de trainer (ster) maatregelen worden genomen.
   
  2. WEDSTRIJDEN
  De speelsters dienen een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
  De speelsters dienen vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd gereed te staan.
  De speelsters dienen bij uitwedstrijden tijdig op het tijdstip van vertrek aanwezig te zijn.
  Op verzoek van de leiding mede de kleedlokalen schoonmaken en de velden uitleggen en opruimen.
  Houding op het veld: geen commentaar op scheidsrechter of tegenstanders.
  Afmeldingen: vrijdag ’s avonds bij het wedstrijdsecretariaat. Senioren voor 20.00 uur en jeugd volgens afspraak.
   
  3. TAAK AANVOERSTER IN OVERLEG MET LEIDSTER/TRAINER-COACH
  Afmeldingen melden bij trainer (ster).
  Vermelden wedstrijden, waar en op welk tijdstip.
  Zorgdragen voor de aanwezigheid van de geldige spelerskaarten.
  Bepalingen en regels gesteld door de trainersgroep worden in overleg met het bestuur gedaan.

  Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.